Twitter Facebook
Lemko
1.1. Bartne/Kunkowa 1994

Nagrał J. Rieger Informatorzy: JuliannaZ ur. w 1922 r. w Bartnem (mieszkała tam 23 lata) i panem Z ur. w 1916 r. w Kunkowej. Pytania eksploratora podano w nawiasach kursywą. Komentarz: BarJZ22 – JuliannaZ22 z Bartnego, KnZ16 – p. Z16 z Kunkowej, K - kobieta.

Rozmowa

KnZ16: zarosnene take

BarJZ22: zarosnene takie rużne o, wiľszыna, ożыna, takie

[A ożyna to szto je? To szto maje] KnZ16: toto czernyci

BarJZ22: ożыna to czernyci sia zbera

[A ożyna to szto nazywat sia?] BarJZ22: no to to czernyci na nij rosno [!], na ożыni

[To taki jahody ty czernyci?] BarJZ22: takы czornы

[Czorny taky?] BarJZ22: ale weľkы takы

[Tak, a taky mały jahody? Na takim małym?] BarJZ22: a to jafыrы

[Jafyry i na czym ony rosnut?] BarJZ22: no rosnut take, take rosne, take o n`azbiľ [?]

[Jak to się, co to jest?] BarJZ22: jafыrnyk to sia nazыwa, jafыrnyk

[Jafyrnyk?] BarJZ22: no

[A takie czerwene to jak sia nazywa?] BarJZ22: to jahodы, jahodnyk sia tak nazыwa

[A taka jak jafyry, ale to je ne dobre?] BarJZ22: woŭoniaczы czereszni

Komentarz: ‘wilcze jagody’

[Wołoniaczy czereszni, ale czorni taki?] BarJZ22: czornы, no no, i czerwenы tiż sut

[Tiż sut?] BarJZ22: tiż sut

[A nadragula tu ne nazywały?] BarJZ22: jaki?

[Nadragulia, że taki wołczi jagody? Ne nazywały toho?] BarJZ22: ni, takie takie ... bo to zas bыŭy iszczы takы, bo tu ne rosnut takы jahodы totы jafыrы, a h nas, tam w Bortnim, bo ja z Bortnoho pochodżu, no ta tam w Bortnim to rosŭy iszczы takы czornы jafыrы takы nyskы o, a druhы rosŭy takы czerwenы, a jak iŭ, to takы byŭy, takie bыŭo sypkie, a ony takie bыŭy czerweni, to sia nazыwaŭy Bożы jafыrы

Komentarz: ‘borówki-brusznice’

[Toho ja ne czuł] BarJZ22: ne czuŭyste? Ale toto rosŭo, i toto byŭo dobre, lem że maŭo barz bыŭo

[Zaraz. Czerweni jafyry?] BarJZ22: czerwenы

[Ale to ne jak jafyry?] BarJZ22: take bыŭy samы, i nazbiľ, i na takïm tiż jafыrnyczku bыŭy, ale bыŭy, barz maŭo sie trafliaŭo ne duże, ale ... sie trafliaŭy

[Bo je taki czerweni jahody] BarJZ22: to jahodы

[Nie ale nie jahody, ne jahody, ne ne ne, ale tam je po try po try taki, po try taki jahody je, to się nazywat po polski brusznica]

BarJZ22: a ja ne ...

[Po try po czotyry tak rosne, taky newełyky ale to mensze jak jafyry]

BarJZ22: ale to ne byŭo

[To mensze jak jafyry] BarJZ22: to nyżczы jafыrnyk tak

[Nyszczy jafyrnyky] BarJZ22: nыżczy, ale ne bыŭo po try, lem bыŭy, bыŭy po dwi takы kytajoczkы, bo mы, bo tam na naszim poly to rosŭy dost duże, to mы tam chodyŭy zaŭsze, a to z toho bыŭ barz dobryj sok

[Wy ste z Bortnoho?] BarJZ22: acha

[A wyste tam dołho żyły w Bortnom?] BarJZ22: no nymem sia ne wydaŭa, dwacat trï rokыm maŭa

[23 roky. To za Bortne pisze takoż, tiż za Bortne]

[A u lisi jaki huby rosły?] BarJZ22: w Bortnim?

[No w Bortnim] BarJZ22: joj, w Bortńim wszыtko rosŭo

[wszystko] BarJZ22: i hrїbы rosŭy, i sośniakы, i rыdżыkы, wszыtko w Bortnim

[I jaky szcze?] BarJZ22: i teper i teper iszczy rosnut, bo tu ne rosnut

[No i jaki hryby, jaki huby tam były?] BarJZ22: sośniakы, rыdżыkы, pidpeńkы, ale maŭo, pidpeńkы rosŭy, h naz najwece sośniakы, rыdżыkы h osenï, a h liti hrybы, hrybы to już tak rosŭy, i prawi że do osenï

[A jaki hryb je?] BarJZ22: hryp

[Szto maje hryb?] BarJZ22: hryb prawdywyj taki, o taku maje neraz szapu

[Szapu]

BarJZ22: a korin taki fest, hrybы takы krasota, że jak

[A pid spodom?] BarJZ22: jak bыste widiŭy to

[A pid szapkom to jak to się nazywa?] BarJZ22: korin

[Korin. A jaki derewa tam rosły?] BarJZ22: tam [w Bartym] rosŭy tak lem sosnы, jaŭyci, smerykы, bukы, a, a tu w nas [w Kunkowej?] to kocirbы, wiľszыna

[kocirby?] BarJZ22: no

[A jaki to derewa?]

BarJZ22: to ne znasz kocirbuw?

[Kocirba to szto maje?] BarJZ22: ona tiż rodyt takы, takie jak czorne jafыrы, tiż rodyt

[Ale czerweni?] BarJZ22: ni, czornы

KnZ16: ni, czorny

BarJZ22: czornы, i ono ma w seredyni takie, takie jader...

KnZ16: czeremcha, inacze czeremcha sia zowe

[A kałyna tam je u tomu?] BarJZ22: kaŭyna i tu je, i toto zas druhe takie jest, i hŭih to toto takы maje takы bombeľkы takы czerwenы

[To te bombelky to taki] BarJZ22: no to je hŭih, on rosne, to win rosne taki weŭycz, a jak kwytne ... to zas pachne ...

[A ternyna?] BarJZ22: a ternyna rosne, wszыtko rosne

[A szto maje, co ma ternyna?] BarJZ22: ternyna to maje takie o, z toho roblat wyno, z nioj

[To jak sia nazywa to na ternyni?] KnZ16: terkы

BarJZ22: to ne na ternyni, to terkы to terkы, a toto na ternyni

KnZ16: to na ternyni

BarJZ22: jak to zowut toto, szto toto czerwene rosne? Jak tu ternyna nasza ... to wyno sia robyt, szto nasza ... robyt wyno

KNZ16: toty rużы toty

BarJZ22: ni ne rużы

BarJZ22: ternyna znasz, szto kozy objidajut tak totu ...

[A duby je?] BarJZ22: dubы sut tiż

[Duby sut i dub maje jaki owoczy?] BarJZ22: żoŭeńdzi takы ma

[Żołudi?] BarJZ22: no taky

[Nie, żołędzie to po polsku]BarJZ22: no to ... ale żoŭudы

[Żoŭudy, a to żołud maje taku] BarJZ22: szapku

[To szapka je.A po polsku jemioła, a jak to się nazywa?] BarJZ22: a ja toto ne znam, szto to za jemioŭa bo chockoly mi tu bratowa opowidat, o ti jemio... jemiŭi, ona powidat że to na likarstwo dobre, a ja ne znam jakie to jest

[A jak likuwały dawno?] BarJZ22: jak szto?

[Jak liczyły ludej? Kto liczył? Doktorił ne było] BarJZ22: ta persze persze tak liczyŭy: chto maŭ hmerty, ta hmer, a chto maŭ żыty, ta żыŭ

BarJZ22: o ta hrokы ta, hrokы, ja hrokы wiriu i do hneskы

[Tak? A jakie hroky?] BarJZ22: no takы, szto druhoho czŭoweka sia sztosy tam ime, tak se ime, sztobы, sztobы nejeden i hmer, wam powidam. Ja koŭysy piszŭa tu do jednoho na pohrib, jagem piszŭa, piszŭam do cerkwy, jak sie mi zaczaŭo sztosy robytï, krutit sia hoŭowu i krutit, na oczy maŭo wydżu, takы ŭancuszkы mi ..., powidam tam do druhoj: ja już muszu wыjty, bo ne wim czy ja hpadnu. Hwariat mi: idyj, idyj, i pryszŭam domiŭ, zaczaŭam hrokы metaty dwojakы

[A ja to sia mecze wroky?] BarJZ22: dwojakы: i tak z uhlia samoho i z ohnia

[Jak metaty?] BarJZ22: no na ŭodu i sia rachuje, i sia, sia rachuje w zadh`uz, ale to treba postyty, żeby toto wыkonaty, trea postы zachowaty, żeby toto pomahaŭo, no i, i ta jem zmetaŭa hrokы, zmetaŭa, i potim usnuŭa i jem sie obudyŭa, i już ne to

[A jak metała wroky? To jak sia metało?] BarJZ22: tak sia wozme do litrowoho horniatы ŭodы, i do peca, żebы ŭo sia paŭyt, że jeden uheľ roztoŭcze na dewiat tych takыch ohnykiŭ, no i potim w zadh`uz sia rachuje

[Za co?] BarJZ22: w zadh`uz

[Co to znaczy?] BarJZ22: dewiat, wisem, sim ta w zadh`uz

[Aha]

KnZ16: z horы w doŭynu

BarJZ22: no i tak, sia hrokы zmecze i, a koŭysy nam kin dostaŭ hrokы tak ta tiż takie czudo bыŭo, szto maŭo ne skap

[Mało ne szto?] BarJZ22: maŭo ne zdoch

[A wy ste skazały ne skap?] BarJZ22: ne skap

[Co znaczy skap? To skapnuty czy skapaty czy jak to? Szto znaczyt?] BarJZ22: no to skap to ta żebы zdoch

[A to skapnuty każut czy jak? Jakie to słowo?A to kiń ne skapne to sie każe czy jak? jak to?] BarJZ22: kin ne skape

[Kiń? Kiń skapne?] BarJZ22: zdochne, ale jak, bo to tak stare, jeszcze stare daŭno liude tak besiduwaŭy, skapŭa

[Skapne było powiedziane] BarJZ22: ja chockoŭy iszczy take powim

[... i szto z tym koniem?] BarJZ22: ... sie spŭakaŭa [ze śmiechu] no nïcz, potim taka zza buga bыŭa tam na zachodi, to ona nauczïŭa hrokы tiż zmituwaty, i tak jak korowa daszto ... abo kiń, no ta zas szkarpetku z liwoj nohы i tak od od zadu metaty o i zas ... o i zas het wyliaty i zaz i, i tam gadaty, no i tam gadaty ta jag ja teper w zadh`uzы

[Ale to była ta zza Buga, a u Bortnomu tak ne robyły ze szkarpetkom?] BarJZ22: ne robyŭy zo szkarpe... lem tak hrokы zmituwaŭy ... ta jak i ta jak i ...

[A szto znaczy gadaty?] KnZ16: besiduwaty

BarJZ22: no gadaty besiduwaty

[A hwaryty?] BarJZ22: no hwaŭyty to sia

[Nie, hwaryty] BrJZ22: hwaŭyty

[Ni hwałyty tilky hwaryty] BarJZ22: hwaryty, acha, jak sia hwaryt

[To szto znaczyt?] BarJZ22: No to hwarytï, ja znam, co to?

[To to te same?] BarJZ22: no to chyba tak, gadaty, hwaryty

[No i jak z hrokamy?] BarJZ22: no ji tak jak muwie, jak wam besiduju że

[Bosorky dawno były?] BarJZ22: ... bosorkы to w żыwnyj czetwer bыŭy

[Lem?] BarJZ22: lem, ja ne znam wece o bosorkach, ale ta jak jest pered Weŭykodniom, to już czetwer, żыwnyj to czetwer, no to tra ity rano zawczasu korowu dojity, bo jak pryde ona, udojit i jak pidete, to już moŭoka ne je. No ji ja koŭysy pojimaŭa tak jednu bosorku

[U Bortnomu tam czy tu?] BarJZ22: w Bortnim

[W Bortnym] BarJZ22: no

[No jaka to bosorka była?]BarJZ22: taka jakysa pryjszŭa, cy susidka, cy..., pryjszŭa do stajni zawczasu, wыdojiŭa korowu i i piszŭa, bo ste piszŭy dojity, moŭoka ne je, no ji sia nazыwaŭa bosorka

[Ale to wyste ne zimały bosorku?] BarJZ22: zimaŭam ja, jak iszŭa od nas

[I ste zabrały swoje mołoko?] BarJZ22: piszŭam dojity już moŭoka ne bыŭo

[No a jak sia hroky mecze to można odrobyty?] BarJZ22: to sia odrobyt, odrobyt, jak sia hrokы zmecze, no to wam odyjde toto, szto was boŭyt hoŭowa, was bude boliŭa, zawertaŭo sia wam bude

KnZ16: tra totu ŭodu wыpyty ...

BarJZ22: no, hmыty, tu wszыtko, rukы hmыty, oczy hmыty, tu o wыpliuty, try raz wыpliuty i hrokы odyjdut ...

[A to treba odrobyty hroky] BarJZ22: no to tak ...

[A je taki lude szto meczut hroky czy jak?] BarJZ22: no ta sut takы lude, szto win z oczыj taki o jes to, desi na czoweka bude smotrïŭ, bo ja, bo ja już neraz tak naprawdu smotriu na dakoho, że ...

K: a muża ste wroczyŭy?

BarJZ22: jo tak

[Ale czy ktoś może zli zahroczyty?] BarJZ22: no ta wŭaśni, że źli zahroczыt, bo jak sie z wamy tak stane, szto ne możete anï smotryty na oczy, anï stojaty ne budete, any nicz, musïte bihaty i już, bo sia wam h hoŭowi zawertat, abo wam źli, nedobri ...

[To chtoś zahroczył?] BarJZ22: tak, wy musyte żygaty

[A to żyhaty tu ne nazywały, żyhaty] BarJZ22: no a jak?

[Jak nazywały?] BarJZ22: wonituwaty

K: wonituwaty

[Jak u Bortnim kazały?] BarJZ22: no wonituwaty no, tak, ...nota taka

[Je taky lude szo proklynajut druhych czy jak?] BarJZ22: joj, ta toto any sia ne besiduje

[Any sia ne besiduje?] BarJZ22: liude jedny druhych zimstujut tak rozmajiti

[co to znaczy zimstujut?] BarJZ22: no to tak zimstuje, że prokŭyna ho: ażeby tia toto skaraŭo, ażeby tia tamto skaraŭo, ażebы sia ty toto staŭo, ażebы toto, ażeby ti trawa na podwirci wыschŭa, ażebы toto

[A je taki chto worożyt, o tomu szo bude bude howoryty?] BarJZ22: no ta sut takы worożkы, no ja znam? tu ...

[A u Bortnim?] BarJZ22: u Bortnim może teper take sut, bo ja już tam ...

[A dawno były?] BarJZ22: daŭno bыŭy take stare

[Jak worożyły?] BarJZ22: persze bыŭ takyj szto worożbyta staryj takyj bыŭ, to jag zmyja wkusyŭa no to win tam zażehnaŭ i już, i odyszŭo ne trba byŭo nycz

[I tilky slowom tak zażehnał?] BarJZ22: sŭoŭom sŭoŭom

[Jak iszcze worożyły?] BarJZ22: tak, rozmajitie tam ja już ańï ne pamiatam bo to toto czowek sy ...

K: psaŭtïr czytaŭy

BarJZ22: che?

BarJZ22: ... iszŭo do psaŭtyria to ... inaksze

BarJZ22: toto do psaŭtyria to chodyŭy

K1: tiż worożыnia szto bude

BarJZ22: no ta tiż

[A chto worożył?] BarJZ22: no ta lude chodyŭy tam desy do jakysych tam psaŭtyriŭ, dekomu sia zli powoduyŭo, dekomu sia tak ne darïŭo, statok, ne daryŭo sia toto, ne daryŭo sia, rozmajite takie o, cy zdorowia liude ne maŭy takoho, no ta iszŭy do psaŭtyria, otwariaŭy, i z toho sia im tam wkazaŭo

[I szto sia mohło wkazaty?] BarJZ22: no ta sia wkazaŭo, czasom tak mu powiŭy tam, naprawdu jak bŭŭo

[Jak się nazywa taki liniwyj człowek?] BarJZ22: linywy?

[Jak nazywajut takoho szo win je takyj?] BarJZ22: ta neroba

[Neroba?] BarJZ22: no

[A liń nazywajut tiż?] BarJZ22: ...lin tiż nazywajut, ale takyj, że neroba

[A taky szto robyt dobre?] BarJZ22: taky szto robyt, to czŭowek pracowyty to, robyt, maŭ wszŭtko i

[A takyj, zdibnyj takyj szo może szczos zrobyty, to jak nazywajut?] BarJZ22: taki jak szto ...

[Szo prutko robyt wse] K: wszytko znaje zrobyty

KnZ16: fszыtko znaje zrobyty

BarJZ22: to taki sia nazыwat, taki sia nazыwat fachowec, zna wszыtko zrobyty

[A taki szo maje kruczeni wołosia ... szo win je?] BarJZ22: kaczuristy

[Kaczuristy. A jak maje taki brytki wołosy, ... merwu maje taku?] BarJZ22: ta osepŭanyj [Jaki?] BarJZ22: osepŭanyj

[Oszepuwanyj?] BarJZ22: no [Szto znaczyt dokładno?] BarJZ22: że taki paskudny ... ne o chrestianyn, ne poczesze, ne toho, oszepŭanec taki [Oszepłanec?] BarJZ22: no

[A na wołosiach czasom się robyt takie szo ne może rozczesaty] BarJZ22: koŭdun [Kołdun? A to kołdun można ottiaty czy ni?] BarJZ22: no ta jakbы, jakbы sia barz skrutyŭo, to sia ne rozczesze, any ne, [twardo:] musyt odtiaty

[A taki człowek szo mał wispu i maje taki tu dyrky taki?] BarJZ22: podziobanyj

[Podziobany] BarJZ22: ta wispa mu porobïŭa take totы pliamy, to sia nazywat podziobanyj

[A szto to pliama?] BarJZ22: take plamy, take szto ...

KnZ16: to strupy ...

BarJZ22: liude chworiŭy, to takie maŭy po twarï, po sobi

[A po soku to tiż plama czy ni?] BarJZ22: po czim?

[Jak sik, sok jakiś ...] BarJZ22: a to jak ciapne sok, to pliama, pliama

[Plama, tiż plama?] BarJZ22: pliama

[A jak maje wełyku hołowu to jak kazały?] BarJZ22: ja znam?

[Za wełyku, to jak kazały?] BarJZ22: to to nazыwaŭy, ze maje macoŭu hoŭoŭu [Jaku?] BarJZ22: macoŭu [macołu?] BarJZ22: no

[... a jak nis maje wełykyj] BarJZ22: ... ne znam [To jak maje nis jak ...] BarJZ22: taky jak ja [śmieje się]

[A ucha wełyki?] BarJZ22: to, toto ne znam, kŭapciwucha cy jakij [Jaki?] BarJZ22: prozыwaŭy tak rozmajitie [Jak prozywały?] BarJZ22: kŭapciŭucha taki, że ma ucha, tak sia mu pozahynajut o, kŭapciŭucha

K: kŭapciŭucha

[A jak maje rude wołosia to jak nazywały?] BarJZ22: rыżы

[A taki że ne je ładnyj to jak nazywały?] BarJZ22: ne znam, brydki i już, brydki ... sia mi ne podabat, bo brydki, paskudny, cy

[A jak hwaryt dobre ne może?] BarJZ22: jenkaŭy? [No, to jak nazywały?] BarJZ22: no ta jenkaŭy [Jeńkawyj?] BarJZ22: No, zahakŭywyj, jenkawy [Jeńkawy też mógł być?] BarJZ22: tiiż, zahakŭywy

[A takie szo mał ne z wispy, takie wid sonca mał?] BarJZ22: to to to, jak toto sia [Plamy] BarJZ22: u nas Antocha maje ... zabyŭa jak sia toto nazywa [Ne pich? Pichy?] BarJZ22: jakы? [Pichy?] BarJZ22: ni [A to nie riabyj? Ni?] BarJZ22: zabyŭam jak

[A jak maje krywy nohy to jak nazywają?] BarJZ22: to krïwak

[Krywak. A jak ne maje ruky jednoj to?] BarJZ22: to sutyj [Jaki?] BarJZ22: sutyj [Słutyj?] BarJZ22: sutyj, no bo ne ma ruky to sutyj

[A jak liwom rukom robyt to?] BarJZ22: majkut

[a jak duże hrubyj to jak nazywajut? Maje welykyj brich to jak nazywajut?] BarJZ22: to ja ne znam toto już

BarJZ22: bebechatyj abo ... rozmajiti prozywajut, bebechatyj, taki

[A taki szo ne je tutaj hrubyj a taki ... jak patyk?] BarJZ22: no to szczupŭyj [Szczupły to po polsku] BarJZ22: szczupŭyj chudyj [A such...] BarJZ22: suchyj [Suchyj?] BarJZ22: suchyj [Każut czy?] BarJZ22: tak jak ja sucha

[A taki szo maje syłu to jak każut?] BarJZ22: to że micny

[A tak barz zdorowyj to] BarJZ22: no barz zdorowyj micnyj to jes chŭop

[A tak jak człowek ...] BarJZ22: neweŭykyj [Newełykyj, ne wyris?] BarJZ22: to tiiżem znaŭam jak on sia nazыwat tot maŭyj, kordupeľ cy jaki?

[A takij ne micnyj, takij szo ne może nyczoho zrobyty] BarJZ22: no ta jak ne może zrobyty to ... ja znam?

[A nezdałyj na kohos nazywały, nezdałyj?] BarJZ22: no ta do roboty jak ne zna nyc zrobyty, to hwariat, że nezdaŭy

[Jak ne zna zrobyty?] BarJZ22: no

[A taki szczo chworije] BarJZ22: to chыrliak

[A taki szo prutko chodyt] BarJZ22: toto ne znam

[A hultaj to chto to je?] BarJZ22: huľtaj no to taki chuligan [A szto robyt?] BarJZ22: no to choczszto może zrobyty [Naprykład?] BarJZ22: no i wkrasty, cy, cy zbyty dakoho, cy, cy krywdu mu daku zrobyty, to sia zowe huľtaj

[A huncwot?] BarJZ22: huncwot? A to tak stare liude nazywaŭy dity: taki huncwot, a to ten taki

[A taki człowek szto kryczyt na inszych] BarJZ22: oj takij rozdertyj powidajut

[A jak dzecko tak płacze to jak każut? Furt płacze] BarJZ22: [zastanawia się] toto ... moji ne pŭakaŭy ta ja ...

K: ... ty pani, ona bude znaŭa, zabyŭa

[... płak...] BarJZ22: pŭacz... a, pŭaksywe [Je takyj?] BarJZ22: no to tak besiduwaŭy, że pŭaksywe, take sia mi dzecko udaŭo pŭaksywe, szto pŭacze i pŭacze

[A wołociucha koho nazywały, wołociucha?] BarJZ22: no to taki czowek, szto szto nycz ne warta, lem tak chodyt, szwyndże sia pomedży chыżы [Szczo robyt? Szwy...?] BarJZ22: szwyndże sia, tak chodyt pomedży chыżы, nycz ho ne obchodyt ciŭyj świt, i on tam ... to by wыpyŭ, to bы tam posidyw [I to jak sia nazywa?] BarJZ22: neroba [Neroba. A wołociucha ne nazywały?] BarJZ22: woŭociuha ne [Ne, wołociucha ne nazywały]

[a batiar koho nazywały?] BarJZ22: ta batiar [wywoł.] to chŭopczyskiŵ takыch nazыwaŭy, jak taki, jak to hwariat betiar bыŭ, to piszoŭ tu, piszoŭ tam, ne priszoŭ domiŭ na czas i, o, za babamy piszoŭ, ta i den ho ne bыŭo, no to betiar [betiar]

Komentarz: batiar wywołane

[A co znaczy bantuwaty? Tu ne ma że bantuje?] BarJZ22: ...

K: może buntuje? [Nie, nie nie]

[A banuje, szo znaczyt?] BarJZ22: no banuje, to sia banuje jakbы dachto bыŭ, cy ta, o jakbы ja maŭa dakoho kawaliera, ŭyszyŭ mia, a to bym banuwaŭa, jakbы dachto hmer, to bыm banuwaŭa [Ale banuwaty, jak chtoś tam pojichał do mista i ja banuju] K: tenskńe [Jak?] BarJZ22: tensk... [Można ... ja za nym] BarJZ22: tenksniu [Tak. No banuju] BarJZ22: no, banuju [Ta, to tęsknić] BarJZ22: no

[A jak taki człowek ne mudryj a taki] BarJZ22: no to waryjat nazыwajut

K1: hŭupyj

[Warjat to szto znaczyt?] BarJZ22: że win nyc ne zna, o taki o, chodyt, i nycz ne zna, nycz nykomu ne dast, pocztywoho sŭowa... take byle szto powist ...

[A bortak to szto znaczyt?] BarJZ22: to bortak ja ne znam, bo bortak chockoŭy, choc, chocchto chockomu powi: o ty bortaku, a ja znam szto ono oznacza? Toto bortak [A wy znate szto to bortak znaczyt?] KnZ16: ne

BarJZ22: no besiduj ...

KnZ16: ja ne znam sia na toj riczы

[A to win bortak a ona?] BarJZ22: ona tiż no ta bortak, inaksze ne powist, hupa, ty hupa, a ty bortak

[A jak tak ne może dobre chodyty. Win szo robyt?] BarJZ22: ta je szkyntawyj [Jaki?] BarJZ22: szkyntawyj [szkyntawyj. To znaczy kuleje] BarJZ22: no kuleje, bo mu tam sztosi ... zlie ide ... lem tak

[A szto znaczy bołwan czy bałwan, szto znaczyt?] BarJZ22: a ja toto ne znam, szto to ... ale liude besidujut ty bolwane, ty siaki, ty taki, ale [A szto znaczyt ty bołwane? ... koho każut?]BarJZ22: to chocchto tak jedno do druhoo powi: ty bolwane, ale szto to znaczyt, to ja ne znam [Ale czy tak każut na złoho czy na hłupoho?] BarJZ22: ja toto ne znam, toto wam ne powim, bo ne znam szto to znaczy tot bolwan

[A taki jak ne chce robyty to jak na nioho każut? To neroba był] BarJZ22: neroba

[A jak win chodyt, nyczoho ne robyt, tak tratyt czas to jak nazywajut?] BarJZ22: no to ŭajza [Jak?] BarJZ22: ŭajza [Ale nyczoho złeho ne robyt?] BarJZ22: nyczoho zŭoho ne robyt, lem tak o bude chodyŭ, i bude tak o tratyŭ czas, abo mu ... żeby ... [A to stare słowo, łajza?] BarJZ22: stare, stare

[A taki człowek szto wse może zrobyty, taki, tak wse znaje ...]BarJZ22: wse znaje na czasi, no to to jes czŭowek, to sia ne zowe nyjaki, tam bo win wszыtko na czasi wykona [Po polsku to sprytny, taki] BarJZ22: sprыtnyj [A to po waszomu jak?] BarJZ22: a po naszomu, to ja znam?

[Taki szto wmije zrobyty] BarJZ22: jak to czŭowek nazywat ...

[A szto znaczy kieltuwaty?] BarJZ22: jak? [Kieltuwaty?] BarJZ22: kieľtuwaty? [zastanawia się] [Nie było takoho? Kielczyk szto było?] BarJZ22: no to [zastanawia się] jak propyŭ jak to, prokieltuwaŭ, tak stary liude nazywaŭy, jak piszoŭ do Gorlyc, jak daszto piniazi rozpusty duże: to-s prokieltuwaŭ tiŭko, a szto nyc-es ne kupyŭ

[A jak chto tam nedobre robyt, bere sia za chocjaku robotu i nedobre robyt. Robyt, robyt i nyczoho s toho ne bude. To win ne robyt lem ...] BarJZ22: toto, ja znam? toto ne znam. Gadaj! [Psuje abo jak inaczej?] BarJZ22: ... ne znam, toto ne znam [po polsku to partaczy] BarJZ22: partacz to i po naszomu ale jakos to sia inaksze nazыwat po naszomu, partacz [Inaksze się nazywa] BarJZ22: bere sia do roboty, a ne zrobyt

[A taki jak neprawdu każe, neprawdu hwaryt to jak?] BarJZ22: cygan [Cygan?] BarJZ22: oszust [Cygan a to szto win każe to] BarJZ22: no, bo win każe, że to prawda, a to nepraŭda, to jes cygan

[A taki człowek jak nepotribno opowidat to jak? Tak opowidat, opowidat, opowidat. To bajdy czy?] BarJZ22: bajda, ony nazywajut ta, jak tot Wasyľ, tu mamy jednoho takoho, to win takie powist, to mu prawdy ne je nygdy, jak w Klenkiŭci mist rozobraŭy, pryszoŭ ï powiŭ w Klenkiŭci mist rozobraŭy, już tam ne chodte, bo ne perejdete, no i jaki taki czŭowek może, to cygan, oszustysko, bo powist hŭupotu, a liude idut i perechodiat, a win powidaŭ, że mosta ne je

[A taki szo bude gadaty i wam widpowe szo nepryjemno to jak kazut szo win jaki je?] BarJZ22: toto to ja ne znam jakie

[A pyskatyj to na jakoho każut? Pyskaty tu kazut czy ni?] BarJZ22: każut pyskaty, że jak sia zna odbesiduwaty, tak wy mu daszto powiste, a win wam desiat sŭiŭ powist, a na to, szto wy odpowiŭy, no to taki had pyskatyj, szto sia mu ne wыgadasz

[Aa taki szto sia chwałyt, lem sia chwałyt?] BarJZ22: chwalibzda [Jak?] BarJZ22: chwalibzda

[Wesołuj duże człowiek, szto sia duże] BarJZ22: no to wesoŭyj, no to weseŭyj i sy bude huliaŭ, śpiwaŭ, prypowitkыы powidaŭ rozmajite i

[A takyj jak ne pamiata to jak go nazywajut?] BarJZ22: zabыtŭywy [Jaki?] BarJZ22: zabыtŭywyj

[Ne pamiata to jak skazaty, jak powisty można?] BarJZ22: jak pamiata? [Ne pamiata] BarJZ22: no to jak ne pamiatat, to je zabыtŭywyj, bo win ne pamiata [To znaczy, że win wse, wszytko, win wszstko ...] BarJZ22: żebы wszыtko zrobyŭ, żebы daszto zrobyŭ ... [Żeby zabuł?] BarJZ22: wszыtko zapomïnat

K: ne zapomyna – zabywat

BarJZ22: zabыwat no, ne, ne pamiata, zabыtuje

[A taki szto druhomu ne chocze daty, taki ne dast druhomu?] BarJZ22: to skupyj [Skupy?] BarJZ22: skupyj nykomu nycz ne żыczy, no ale żebы sam

[A taki szto chce wszytko maty? To ne je skupa bo skupa to swoho ne da, a taki szto chce wszytko maty?] BarJZ22: to win bы wszыtko pid sia zhornuŭ, to jak toto nazywaŭï? Zabыŭam już toto, nazыwaju taki, szto żebы druhomu nycz ne daŭ, lem wszыtko pid sebe zhornuŭ

KnZ16: nynajadŭyj

BarJZ22: nynajadŭyj o [Nynajadłyj?]

[A szto znaczyt chytryj?] BarJZ22: nu to to już taki mensze wece jak i toto nenajdaŭyj, bo to win już taki chыtryj, to win by wszыtko chtiŭ maty, o, no

[A taki jak wse dast druhomu?] BarJZ22: jeden taki jes szczыryj czowek, szto żыczyt i i druhomu, i sam sy [pomahat] i druhomu żыczŭywyj jes to, jakbы ne maŭ cy, cy daki, cy piniaz, cy dakie idŭo jak hoŭoden, to by mu daŭ cy o cy

[A szto znaczyt honorowyj?] BarJZ22: no honorowyj to honorowyj to już [A szto znaczyt?] BarJZ22: ubraty sia aligancko, aligancko chodyty, aligancko tam to sia nazywa

KnZ16: wyhľadaty

BarJZ22: wыhľadaty, honorowyj

[A taki szo nis tak podderaje w horu to jak?] BarJZ22: to ta to chockoŭy sia śmijut że nis zadywa [?] hoŭoŭu, nïc ne wydyt pid nohы i wszыtko kaminia po... postoŭcze no sam, ta toto gadajut taki rużny

[A takij człowek abo dzecko co ne chce słuchaty to jak nazywajut? Jak powisty, że decko] BarJZ22: no jak takie szto ne chce sŭuchaty, no to ne sŭuchat, jak maŭe to sia z nym jeszcze poradyt, bo sia ŭozme wыsmaruje [Jak sia wysmaruje? Czym sia wysmaruje?] BarJZ22: pasom, i zaraz mu pomoże, a takie już weksze to sia ne dast wыsmaruwaty, to to już robyt, szto chocze. To jak sŭuchat to sŭuchat, a jak ni, to pide de chce i robït, szto chce i robte szto choczete

[A taki człowek jakyj druhomu ne wstupyd, ne ...] BarJZ22: ne wыstupyt [Ne wystupyd, to ja to?] BarJZ22: ta upertyj, upertyj, ne wystupyt mu i waľka toŭdy, trea sia byty i

BarJZ22: idu napaŭaty, bo mi sia zmerkne

[Napa?]BarJZ22: napaŭaty

KnZ16: zemlu oraŭy pŭuhom no ji [To zemlu orały?] KnZ16: no [I potim ...?] KnZ16: no potim boronyŭy, sijaŭy, boronyŭy [No jak boronyły? Szo znaczyt boronyły? A skorodyły tu nazywat sia?] KnZ16: no to zaras po skыbach chodyty, skorodyty [Skorodyty] KnZ16: no a potim zerno sia sije żeby zerno sia rozlituwaŭo, ne sydyŭo po jednim misci, ne padaŭo w jedni misci, to sia skorodyŭo [A wołoczyty nazywały tu czy ni?] KnZ16: szto? [Wołoczyty? Ne nazywały?] KnZ16: woŭoczыty woŭoczыty to taka wŭuka byŭa, doszka [I szto to robyŭo?] KnZ16: a ruwni rozbywaŭo pojas [A szto to było właky?] KnZ16: wŭakы? [Tak] KnZ16: toto szto sia pŭuh wŭecze na poŭe [Płuh szto sia wlecze na pole?] KnZ16: no [I jak to?] KnZ16: ne kŭaŭo sia na wiz, a bo że za tiażko do horы toto, totы wŭakы bыŭy takы [Jak to wyhladat?] KnZ16: takы dwa druczkы [Dwa druczky]

[Poboronyły, a potim szto robyły? Sijały?] KnZ16: sijaŭy [Jak sijały?] KnZ16: no s pŭachtы, pŭachta ta na kark, tu nasыpaŭ zerny i rukom [A potim?] KnZ16: potim boro, potim potim poboronyŭy tak o, żeby zerno sia zalegŭo do zemli [I pak, to pak zerno musyt] KnZ16: nu potim zerno rosŭo i jak tam chto daŭ nawiz daki cy szto to tam, persze ne bыŭo nawozu [A szo dawały?] KnZ16: a to pidobornyk to [To hnij?] KnZ16: no, hnij [I jak to hnij dawały?] KnZ16: no to iszczy pid toho, jak, pered oraniom iszczy dawaŭy [To jak dawały?] KnZ16: no ŭozyŭy, kupuwaŭy na kupkы, rozmituŭaŭy wïŭamy [Kiedy to robyły? W oseny czy w zymi?] KnZ16: koŭy tam jak pasuje, koŭy no hnoju jak tam je, no hnij h oseny to na żыto, jak persze sijaŭy żыta, ta to hnij h oseny, na kompery h oseny wozyŭy, żeby sia rozpustyŭ [A pak to zerno to doś...] KnZ16: potim toto poŭoŭy ot chŭastiŭ, no to iszŭy wytihaŭy toty chŭastы

[A jaky chwasty tut były?] KnZ16: chwastы to tu rosnut, mlecz no to ... pcziŭnak po naszomu, pcziŭnak, pcziŭnak [I jaki iszcze chwasty?] KnZ16: to to tu ŭopusza, no taki maŭy boŭota takie na ... do zemly ... odtiaŭ ho i bodakы [Bodiaky, tak? Hej. Iszcze?] KnZ16: no jake tam bыŭo nepotribnы chŭasty [A kukil buł czy ni?] KnZ16: kukiľ o, bыŭ kukiľ

[Tak, i zboże doś..., zerno do... dostyhlo czy jak?] KnZ16: zerno rosŭo zawsze potim, ŭыsыpaŭo ŭыsыpi sia, to sia wыsыple, prystane, kosyty

[Ale zerno jak nazywały, prystało czy dośpiło czy jak?] KnZ16: prystaŭo

[Prystało] KnZ16: pamiatam, bo prystaje [prystaje] KnZ16: ...

[I jak kosyły?] KnZ16: kosamï, kosamï jeszcze zrazu serpamï

[A iszcze jak orały, jak orały pid bereh to jag nazywały? Abo wzdołż bereha abo pid bereh to jak sia nazywat?] KnZ16: to hori berehom tak to ... zachodы takы, zachod, o zachodiach, ta jak poŭe poŭożene je no to zachid taka ... [Szto znaczyt zachid? Ja ne rozumiju] KnZ16: ta jak jes takie pŭaskie poŭe [na stoku] KnZ16: to hora na jednu storonu to zachid ... [to jest ten stok?]

[A szto znaczyt na stajania worały czy na staji czy jak nazywały?] KnZ16: no to ta jak jes taka dziaŭka, no to ne oraŭy het ciŭu od razu, lem kawaľcmï, stajania tak [To stajania to, co to jest stajania?] KnZ16: no to taki odtynok pewen, pewien odtynok [Acha, to jest stajania?] KnZ16: tak

[A jak jest bereh tak i tak orały, to nazywały że to? Na poperek? To poperek nazywały czy jak?] KnZ16: piŭperek [Piłperek? To jak, orały piłperek czy na piłperek?] KnZ16: to tam każdy oraŭ, jak mu lipsze wыchodyŭo de tam, no jak tam, żeby leksze byŭo no

[A potim pak jak wże kosom skosyły to, a jak tak propustył, kosył i propustył ...] KnZ16: no to jak sia kosyt, to jak zaŭyszyŭ, to poprawyŭ kosom, w tamtim misci poprawyŭ [I jak ...] KnZ16: perewetaŭy, iszŭy rukamy perewertaŭy ... na jednu storonu perewertaŭy, na druhu ...

KnZ16: ... wozyŭy

[A jak mołotyły?] KnZ16: jak moŭo jak to nie byŭo jeszcze tych kieratiŭ, to moŭotyŭy cipami, potim maszыnami, szo liude tiahŭy maszыny

[A taki szo chodył na żnywa to jak ho nazywały, jak sia nazywał?] KnZ16: żnywiasz [To żniwiarz to po polsku] KnZ16: żnywiaż ... to ja ne znam inaksze

[A jak chodył mołotyty to jak ho nazywały?] KnZ16: no to tiż ... wыnajmuwaŭy do toho do moŭoczыnia, no jak tam jak sie zwaŭ to ...

[Aha, a szto w Warszawi?] KnZ16: w Warszawi tam handliuwaŭ, tam chaŭupnyctfom ...

[Szto znaczyt zarumegały sia?] BarJZ22: no zarumegaŭy sia szto sia najiŭy, i chtiŭy pyty, i tak żujut, tak o parerabliajut toto szto zidiat, zarumegaŭy sia, kohutы powыskakuwaŭy po ...

[Co znaczy onaczyty? Szto można onaczyty? Jak to pojasnyty?] KnZ16: onaczыty można wszytko robyty [Na prykład?] KnZ16: ne do..., ne dorikat toto [Na prykład, szo można onaczyty?] BarJZ22: toto to ja ne znam szo to onaczыyty? Bo to tu tu hwariat onaczыty, bo w nas w Bortnim ne besiduwaŭy onaczыty [Ne besiduwały?] BarJZ22: no, naon`im tu hwariat, naon`im, onaczыty naon`im tam, h nas hwaryŭy: tam piszoŭ a tu hwariat: naon`y naon`im [Na on`e, na on`im?] BarJZ22: no, mi ne wytumaczyŭ, szto to toto naon`im znaczыt, on`e

[Po polsku to kłócić się, że oni się tam kłócą, a jak po waszomu?] BarJZ22: swaryty [Swaryty? Na prykład?] BarJZ22: no swaryty sia, prozыwajut sia: a tы taki, taki rozmajity, tam o

[Jak to powisty, że chtoś żeby jomu tak zrobyty szoś?] BarJZ22: na zŭist [Na złist?] KnZ16: na despekt [Na despekt?] BarJZ22: no abo na despekt, abo na zŭist [A co znaczy na despekt?] BarJZ22: no na despekt żebы mu tam sztosy. KnZ16: dokuczыty z czymsy. BarJZ22: o, dokuczыty z czыmsy, no [To na despekt?]

[A jak swariat sia to tam w nych je wełyka, szto?] BarJZ22: kŭutnia, weŭyka kŭutnia [Kłótnia] BarJZ22: no

[A jak tak robyt ... dity tak ...] BarJZ22: drut, ďity jak sia tak o, że sia drut: no budete sia tam hadы derty tak? [A co to znaczy drut sia?] BarJZ22: no że, że tak jedno druhomu dokuczat [Dokuczat] BarJZ22: a tы taki, a tы siaki [Ale ne byjut?] BarJZ22: no ony sia ne byjut, ony sia tak drut o

[A jak chtos robyt ne tak jak powiły jomu] BarJZ22: jak treba [Ne tak jak treba, jak wse ale] BarJZ22: wse ne tak [Wse ne tak, to jak?] KnZ16: na opak. BarJZ22: na opak [Na opak? A jak taki je człowiek, że zaraz coś powi abo szos zrobi, taki nerwowyj ale ...] BarJZ22: ... bo to ruż... to rozmajiti besidujut ... zrobyty, że chce to powist daszto takie, że, abo nepraŭdu, abo daszto takie chce powisty, że, żebы sia chtiŭ pochwaŭyty, a to ne tak, no to takie

[A taki złyj człowiek, nedobre robi] BarJZ22: taki zŭyj?

[Tam krywdu zrobyt abo sztos] BarJZ22: ... zŭyj to sia ...

[Jak?] KnZ16: neużыtyj

BarJZ22: neużыtyj [Neużytyj] BarJZ22: no

[A pidłyj szto znaczyt? Czy ne wżywajut tut pidłyj? Nie, tut ne maje. A szkidływyj nazywajut? Tu tiż ne hwariad] BarJZ22: tiż ne hwariat, a szkidŭywyj, to taki tiż szkidŭywyj, jak dakomu na zŭist chce daszto zrobïtï cy na poŭy. O pide na joho paswysko, wypase mu trawu, szto tam ne ma ... to jes pidŭa ľudyna, tak hwariat, to pidŭa liudyna [!] [Szkidływyj nie] BarJZ22: szkidŭywyj, bo win tam poszkodyt, bo już pide i na zŭist zrobyt

[A szto znaczyt ledaczy? Abo ledaczo?] BarJZ22: ledaczyj [zastanawia się] ... [Tu ne wżywajut?] BarJZ22: ni [Toho ne ma]

[A retelnyj nazywajut kohoś? Ni] BarJZ22: reteľnyj to hwariat tam jakosy [Ale de hwariad?] BarJZ22: no hwariat tak o, że taki reteľnyj czŭowek je, to że win dobryj je, że win nykomu ne ubŭyżyt any nycz, lem taki je dobry, reteľnyj czŭowiek

[A taki człowiek, np. nianio jak dytyna coś zrobi to zaraz kryczy zaraz bje, to jak na takiego każut? Win ne je złyj] BarJZ22: no że je nedobry [On ne je złyj, on ne je nedobryj, no taku ma naturu] BarJZ22: taku ma naturu [No to jak każut?] BarJZ22: że skacze ... [Że skacze, tylko jak?] BarJZ22: że skacze tak zaraz do dzecka, toŭcze i toŭcze, i dusyt, i rozmajiti ...

[Ale szoby ohen zrobyty] BarJZ22: patыczkы [Patyczky, ale sze dawnisze. Tak kresyły, hupku brały czy] BarJZ22: a, daŭno to i na patыkы takы, patыkы poczuchraŭy ... KnZ16: dawno byŭy patыczkы ... sia skresaŭ [A sze dawnisze do lisa szoł i mał hupku i kresywo i kresał oheń] BarJZ22: to mы jak na poŭe chodyŭy, to to dwa patыkы takы bez hubka, tak sia poczuhraŭo ... i maŭ patыczok i skresaŭ. KnZ16: sia ohriŭo toto derewo temperaturom i. BarJZ22: i sia palyŭo

[A szo znaczyt hoden, ja hoden] BarJZ22: hoden? [Hoden] BarJZ22: no to, że ja nehoden, nehodna neszto robïtï. KnZ16: ja nehoden, ne dam rady. BarJZ22: ne dast zrobyty, rady cy, cy pity nehoden, cy [A można powisty ja hoden sztos zrobyty?] BarJZ22: a ja hoden no to, że pide i zrobyt i, i ta jakbы dagde maŭy ... ta jak my teper bыste powiŭy: no ja nehoden pity, bo temno i

Komentarz: nie ma hoden

[A jak człowiek jest taki ... szo ne znane] BarJZ22: ne zna

[Ne pide, ne zrobyt, ne] BarJZ22: bo sia mu ne chce

[Nie, bo sia boit ale. Po polsku ostrożny] BarJZ22: no ostrożny, a po naszomu sia mu ne chce

[aha] JZ22: win ne pide i ne bude i

[A taki szo je, szo maje, brudnyj takyj to jak sia nazywat? Za...?] BarJZ22: ... jak brudnyj? [Zamur...] KnZ16: zamorusanyj. BarJZ22: zamazanyj [Zamazanyj?] BarJZ22: no [A murdzanyj ne nazywały?] BarJZ22: ni, ni, brudny to zamazanyj [A zawalany tisz?] BarJZ22: zawaliany, no to zawaľany, to zawaliane [A szo znaczyt zawaliany?] BarJZ22: no że jest zawalianyj, neczыstyj, neoprany, neumыtyj, to zawalianyj

[A taki chłop szo za babamy chodyt to jak? Bihat?] KnZ16: frajir [Jak?] KnZ16: frajir [To frajir jest?] BarJZ22: frajir [I tu nazywajut frajir i w Bortnim?] BarJZ22: frajir, frajir [A iszcze jak nazywały?]BarJZ22: no to inaksze. KnZ16: babiasz. BarJZ22: ta to babiaż to po polski, ... to frajir

[Diłka szo litat tam?] BarJZ22: taka szto już ma maŭe, to perespanka

[Aha, tak. A taka szo ne ma małoho] BarJZ22: a taka szto ne ma maŭoho, to frajirka, chodyt za za chŭopamï

[A widma na jaku hwaryły? Widma na koho hwaryły?] BarJZ22: widma? [Widma ne nazywały?] BarJZ22: ni

[Taki człowek szo wse wszytko zist to jak nazywały?] BarJZ22: nena..., nenajadŭy

[A taki szo pyje] BarJZ22: pyjaczysko

[A baba jak pyła?] BarJZ22: a baba jak pyŭa, to szeľma jo nazywaŭy

[A jak pyjak to pyje i nyczoho ne zrobyt a może zrobyty lem jak? Kiedy je jakyj? Tere... ] BarJZ22: terezwy [Jaki?] BarJZ22: jak jes terezwyj no to, to szыtko zrobyt, ale jak jes pyjak, no to szto win zrobyt, jak win nyc ne zna, ne zna jak sia nazыwat, ne zna nyc: cy iŭ, cy ne iŭ, cy pyŭ, cy ne pyŭ

[A nazywajut kohos hydnyj?] BarJZ22: ohыdnyj to tak, to toto wszыtko [Szto znaczyt?] BarJZ22: wszыtky totы ohыdnы tak nazыwajut, jag wы powidate o tym pyjaku, to taki ohыda

[A jak je neporiadok w chyży to jak nazywajut?] BarJZ22: baŭagan [A iszcze jak?] JZ22: iszczy ja ne znam

[Bo deś tam każe jak swynia, u czomu?] BarJZ22: swynia kuczы maje a [Nie, a chyża w bar...] BarJZ22: jak? [A chyża w barłozi ne] BarJZ22: no barŭih, barŭih, nazywajut tiż barŭih [Na prykład] BarJZ22: tak sidyt jak w barŭozi, ne popriacze, no i tak tiż no [A szo znaczy priataty?] BarJZ22: priataty no to wыczыstyty, pomыty, posteŭyty [W chyży?] BarJZ22: no [A na wobyściu? Tiż priataty?] BarJZ22: no u chыżы a a [Można na polu?] BarJZ22: na poŭy tiż można, pohrabaty koo chыży, pozamitaty, popriataty, o tiż i u chыżы popriataty, i na poŭy można czыsto porobyty

[Furt, tu nazywały?] BarJZ22: furt, no [Szo znaczy?] BarJZ22: no, bo ta jak sia chodyt, robyt, ja tiż tak, bo ja tiż sama, to muszu tiż tak furt! chodyty, furt muszu chodyty i robyty, i robyty już mi sia toto omerzŭo a [A szo znaczyt to furt?] BarJZ22: no furt, bo bo ne mate wыtchu, lem zajedno tu popriaczete w chыżы, tu pidete do stajni, tu pidete na podworec, wsiady musyte popriataty, furt musyte chodyty

[A co znaczyt fras?] BarJZ22: fras? ... to taka jakysa kliadba... bo neraz tu tak daszto... abo dajte tam frajirom... de ja znam szto to

[Szto poklia znaczyt? Czy dokal, dokal, czy?] BarJZ22: poklia? [Czy dokal? Nie wiem czy doklia?] BarJZ22: poklia [Poklia?] BarJZ22: poklia ne zrobliu, to ne zroblene, bo ja tak chockoŭy tiż besiduju [Tak?] BarJZ22: no [A to tu w Kunkowi tiż poklia?] BarJZ22: tu f Kunkowi tak ne besiduwaŭy ale ja tak besiduju chockoŭy, poklia ne zrobliu to ne zroblene

[Jak się Pani wydawała?] BarJZ22: no to wesilia takie, najper, napersze sia poprychodiat, zberajut sia drużky, drużbowe, wszыtki swatowe, swatы i poprychodiat, i sia zhaniajut do chыżы, no a poťim sidajut koo stoŭa wszыtko, śpiwajut swaszkы

KnZ16: ... zaruczыnы jeszcze

BarJZ22: e a toto zaruczыnы, to ja już ne powidam od zaruczыn, bo to by, tiŭko to treba

[Od zaruczyn, może Pani mówić wszystko co Pani chce] BarJZ22: tak bыŭo, jak ja iszczy doma bыŭa, jak moji sestry sia oddawaŭy, to tak pryszoŭ najpersze probywacz, taki chŭop staryj i i, i gadaŭ tomu swatowï: cy dasz diŭku, cy ne dasz? No i już jak tam powiŭ, że dast, to pryszŭo zas dwoch, abo trioch, abo sztyrioch już takыch za... na pogadanku szto obiciajut, szto dadut, szto, cy korowu, cy poŭe, cy szto [Jakie wino] BarJZ22: no, jake wino. No, a potim, już potim, już zaczaŭy zaruczыnы, piszŭy do zaruczыn, ta jak do toho, ta jak teper do toho chodiat

KnZ16: do ksiendza

BarJZ22: do ksiendza i

[A co u księdza robili?]BarJZ22: do ksiendza zaruczыnы, że już sia zaruczыŭy już sia ne toho, ne poŭyszajut bo

KnZ16: opowidy

BarJZ22: treba opowidy kryczaty potim, u was „zapowiedźi”, to u naz opowidy potim kryczat, po opowidiach już sia szыkujut na wesilia, no. Po tыch zaruczыnach ... no to jak już piszŭy na totы zaruczыnы, no to już byŭo peŭne, że już diŭka pide już, i wszыtko, i no, a tak to

[Było wiadomo co wino będzie, tak?] BarJZ22: tak, już bude cy chыża, cy szto mu tam obiciaŭy, cy gazdiŭka, bo persze to ľude, to sia lude na gazdiŭku żenyŭy, ne ta jag teper, na gazdiŭku, ne z diŵkom, a z gazdiŭkom sia żenyŭy, bo bыŭo duże koroŭ, duże kony, duże polia

KnZ16: taka kupa hnoju

BarJZ22: a teper to ne chtiat. No i poim schodyŭy sia, wыszыkuwaŭy toto, poim i wesilia no, wesilia

[Kto zapraszał gości?] BarJZ22: no to drużba i drużka, drużba i drużka zapraszaŭy, ne tak że pani mŭoda chodyt i pan mŭody, lem drużba i drużka chodyŭy [A marszałka szto robył?] BarJZ22: marszaŭka to marszaŭek, to jest taki, to jest swat [Marszałek nazywały?] BarJZ22: ... h naz ne zowut marszaŭek, ŭem starosta [Starosta?] BarJZ22: starosta, a swat i swaszka [Starostyna szto robyła?] BarJZ22: starostyna śpiwaŭa, starosta w pecu spaŭ

KnZ16: babu czepyŭa a poťim ...

[Starosta w pecu spał?] BarJZ22: no [śmieje się] [Jak spał w pecu?] BarJZ22: tak mu śpiwaŭa, że pan starosta h pecu spaŭ [smieje się]. Ta rużne, ta iszy bыŭo takie, bыŭy korowiarï, szto swaszkы prynosyŭy taki korowiar, szto piria takie het szto tak chojinka bы bыŭa, takie, ten korowiar, i na każďij hoŭuźci świczka, i takы jak, jak kuże jajka [!] takie wymaliuwane, i wszыsko powieszane na tыm korowiariu, z wercha taki ten z pieży takie maliuwane pieże byŭo rużnie

[To pierze nie?] BarJZ22: pieże pieże [A ne piria nazywały?] KnZ16: pirja. BarJZ22: nie, no pirja, no ta nech bude pirja, bo ony tak besidujut, to i ja, no z pirja bыŭy takы rużnы [Ale szto to było toto?] BarJZ22: korowiar [Tak, korowiar. Szto to było?] BarJZ22: nasz korowiar taki krasny, jak na nebi misiac jasny. Ja znaŭa ciŭu ... [Ale szto to było ten korowiar?] BarJZ22: no to swaszkы musiŭy maty tot korowiar [Ale szto to było? Palyca?] BarJZ22: to ne paŭycia, a to bыŭo takie, no jak wam powim? [Ja ne wim jag ...] BarJZ22: to takie bыŭo, takie bыŭo ŭыsokie o, a takie bыŭo. KnZ16: trymaŭo [Ale z czoho?] BarJZ22: to ne trymaŭo to stojaŭo. KnZ16: to stojaŭo, ale toty te ... musiŭo maty. BarJZ22: ... take bыŭy powkŭadane o

KnZ16: ...

K: jadereŭka takoho [!] [Dereŭka takoho] BarJZ22: i potim każdy tot pa tot paliuszok byŭ pirom, takыm maliuwany, pirja bыŭy [Jaki paluszok?] BarJZ22: tot [szto] bыŭ wbyty do kyja [Poukładane toty patyczky] BarJZ22: no, i toto bыŭo kras, teper już ne roblat, bo to duże koromandżija [Duże czoho?] BarJZ22: koromandiji [śmieje się] [I tak hwaryły?] BarJZ22: hwaryŭy no [śmieje się] [To szto koromandżija?] BarJZ22: koromandżija taka, że to treba barz duże byŭo roboty z tom, z tыm korowiariom, duże treba bыŭo zmartwinia swaszkы maŭy takie aż strach, tot korowiar zrobyŭy, a teper już leksze, bo już ne treba

BarJZ22: basanunkы ne bыly na korowiariu, lem druszky maŭy basanunkы

[Jak panna młoda była ubrana?] BarJZ22: panna mŭoda byŭa ubrana w basanunkы, persze ne maŭa welionu, daŭno [Ni?] BarJZ22: ni, basanunkы maŭa, biŭy basanunkы i biŭy bukiety, i ne maŭa welionu, daŭy ji tu sukienku taku, jak chto bыŭ, jak koho byŭo staty, jak bыŭo ho dobri staty, ta maŭa hardu, a jak ho byŭo mencze staty, ta maŭa jaku mohŭa, i tak sia oddaŭa i tak sia oddaŭa

[A taka diłka szo może sia wydaty to jak nazywały tut? Taka moŭoda, że je taka treba jij wydaty] BarJZ22: no to trea sia oddawaty, trea, jak dakoho maŭa frajira, to sia oddaŭa, a jak ne maŭa, no to sia ne oddaŭa, byŭa tak, neoddana [Tam u Bortnim nazywały szo frajira mat?] BarJZ22: frajira, ta tu fsiady tak po rusky to nareczenoho ne zowut, lem frajira [A frajir to może i druhe znaczyt?] K: mam muża, i mam i frajira. BarJZ22: no mam muża, mam i, je tak, a teper już jak muż jes muż, a frajir [Ale to wyste kazały to taki szto chodyt za babmy to jak nazywajut? To tiż frajir?] BarJZ22: to tiż frajir, no frajir, win tiż bыŭ koŭysy frajirom [A to jak mołodyj do odnoji chodyt to frajir, a jak tak chodyt po wszytkich babach to jak to nazywajut?] BarJZ22: e, to taki, szto chodyt po wszыtkych babach, to ne powim wam jak sia nazыwat [śmieje się] [Powiczte] BarJZ22: kurwiasz [A taka baba szto za ...] BarJZ22: no ta tiż takie. K: litaŵycia ne ne powidaŭy? BarJZ22: o, litawycia [Ni, ni, prosto nazywały. Jak małe ma napered to kopylia?] BarJZ22: napered jak maŭa [To kopylia u was nazywały, a jak tu u tomu u Kunkowyj nazywały?] BarJZ22: no to tu, tu prespanka [A kopylia to nazywały tu diłku?] BarJZ22: diŭku jak maŭa, bez szto sia ne oddaŭa, lem tak maŭa napered [To kopylia nazywały?] BarJZ22: to kopylia. K: ... dityna kopylia sia ... [Dityna] BarJZ22: dityna, dityna kopylia sia nazыwaŭo [A wona perespanka] BarJZ22: a ona perespanka [A tu ne nazywały kopylia u Kunkowoj] BarJZ22: tu prespanku nazыwaŭy [Nie, to prespanku diłku a dzecko jak nazywały?] BarJZ22: a tu ja ne znam jak dzecko nazywaŭy, w nas kopylia. KnZ16: a tu nazwaŭy jak, znajduch. BarJZ22: a, znajduch [U Uściu kopyrdan] BarJZ22: kopyrdan [śmieje się] kopyrdan, no może i tak nazywaŭy kopyrdan, kopyla.